Asekol - životní cyklus a recyklace výrobku

V novém systému sběru a využití použitých elektrozařízení hrajete vy - spotřebitelé - nejdůležitější roli. Právě na vás totiž záleží, jak bude naloženo s použitými elektrozařízeními, která dosud plnila vaše sklepy, chaty, anebo dokonce končila ve volné přírodě. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat vyřazené elektrozařízení na některém z míst k tomu určených, tj. v místech zpětného odběru, při vybraných sběrových akcích, v případě nákupu také ve většině prodejen elektrozařízení. Přitom nezáleží ani na značce, ani na místě jeho někdejšího pořízení. Takto bude zaručeno jeho předání pouze odborným firmám se specializací a autorizací na ekologické zpracování. Informace o místech zpětného odběru, případně o sběrových akcích, získáte na vašem obecním úřadě nebo na internetových stránkách kolektivních systémů. O způsobu zajištění svých povinností v oblasti zpětného odběru informují výrobci na svých internetových stránkách a v materiálech přiložených k výrobkům.
Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Takto označené elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do kontejnerů nebo do volné přírody je zakázáno.
Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.


V roce 2005 vstoupil v platnost nový zákon ukládající výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po skončení jejich životnosti. Povinnosti uložené novelou zákona jsou v podstatě trojího druhu. Za zásadní lze považovat povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění zpětně odebraných elektrozařízení a elektroodpadu. Velký důraz je kladen rovněž na prevenci při výrobě elektrozařízení, do které spadá i jeho předepsané značení. A v neposlední řadě jde o povinnost zajistit evidenci elektrozařízení uváděných na trh i zpětně odebíraných a zajistit financování všech uvedených činností.
Úplný seznam elektrozařízení najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky www.env.cz nebo na webových stránkách jednotlivých kolektivních systémů.

Na financování sběru, svozu a zpracování tzv. historických elektrozařízení slouží příspěvek na recyklaci, tedy finanční částka, kterou jednotliví výrobci přispívají do kolektivního systému. Z vybraných příspěvků na recyklaci zajišťuje kolektivní systém vytvoření a provozování sběrné sítě pro zpětný odběr, svoz a zpracování, využití a odstranění historických elektrozařízení. Výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace daného elektrozařízení a je viditelně uváděna při prodeji nových výrobků. Zároveň je zveřejněna na všech prodejních místech, webových stránkách výrobců, kolektivních systémů a Ministerstva životního prostředí České republiky.


asekol