REMA systém nakládání s elektroodpadem

Firma KASSOFT řeší povinnosti s elektroodpadem zapojením do kolektivního systému REMA. Zákon umožňuje výrobcům krýt finanční náklady prokazatelně vynaložené na zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a ekologicky šetrného odstranění elektrozařízení a elektroodpadu navýšením ceny u výrobků uváděných na trh po dni 13.08.2005 (dále jen recyklační poplatek). Výrobci mohou tento recyklační poplatek uvádět buďto jako samostatnou položku na prodejním dokladu (tzv. viditelný poplatek), případně může být cena výrobku navýšena o částku odpovídající hodnotě recyklačního poplatku (tzv. neviditelný poplatek). Recyklační poplatek bude tedy dále účtován i dalšími prodejci při prodeji zařízení spotřebiteli nebo koncovému uživateli. Takto získané finanční prostředky jsou naší firmou následně odváděny jako příspěvek do kolektivního systému REMA, který zajišťuje plnění povinností výrobců.


Financování nakládání s OEEZ jiným než domácností (tedy od firem a podnikatelů):

  1. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení.
  2. Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli.
  3. Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám výrobce.

Potřebné informace lze získat na www.remasystem.cz.

Poslední prodejci jsou povinni zajistit, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Kolektivní systém REMA nedělá rozdíl mezi elektrozařízením pocházejícím z domácností (od spotřebitele) a elektrozařízením pocházejícím z firem (od konečného uživatele) v rámci výrobků ve skupině Informační technologie a telekomunikace.